BAŞLIKLI SMS YÖNETMELİĞİ

BTK CLI'ya İlişkin Düzenlemeler

Değerli Müşterilerimiz,

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Kısa Mesaj Hizmetleri (SMS) kapsamında CLI’ya İlişkin Düzenlemeler bağlantısında bulabileceğiniz Alfanumerik (CLI) kullanımına ilişkin yeni düzenlemesine istinaden,

08 Aralık 2016 tarihi itibariyle tarafımızca uygulanmaya başlanacak olan ve SMS metinlerinin sonuna eklenmesi zorunlu “Operatör Kodu” ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. (bknz. Ek: CLI’ya İlişkin Düzenlemeler – Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı, 1.sayfa, 5.Madde)

  • Yeni düzenlemeye göre, Toplu SMS, OTP SMS, TCKN SMS, vb. içeriklerinin sonuna, Tescom Telekom operatör kodu olan “ B141” ifadesinin eklenmesi gerekmektedir. Bu kod Tescom Telekom tarafından eklenecek olup müşteri tarafından eklenmeyecektir.
  • 4 karakter içeren operatör kodu bilgisinin, SMS metni ile birleşmemesi için bir karakter boşluk bırakılarak toplamda 5 karakter olacak şekilde sistemlerimiz tarafından SMS metninin sonuna otomatik olarak eklenmesi tarafımızca sağlanacaktır.
  • Otomatik olarak eklenecek olan kod, 5 karakterden oluşacağı için, bundan sonra SMS metinlerinde kullanılabilecek karakter sayısı, ilk SMS için 155 karakter olacaktır.

TİCARİ – KURUMSAL BAŞLIK KULLANIM ŞARTLARI

Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar 

(Orijinal Yönetmelik Metni İçin ; https://www.btk.gov.tr/uploads/communiques/arayan-hat-bilgisi-20-04-2018.pdf )

MADDE 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar, 28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (ü) ve (y) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

……………………………

Sunulan elektronik haberleşme hizmetine münhasır CLI hak ve yükümlülükleri

MADDE 7 - (1) İşletmeci; SMS, MMS gibi mesaj hizmetlerinin sunumuna münhasır olarak, mesaj gönderecek olan abonesinin yazılı talebi üzerine, alfanümerik karakterli gönderici

kimliğini aranan tarafa CLI olarak gösterebilir. Bu durumda, aboneye ilgili mevzuata uygun

olarak numara tahsisi yapılır. CDR içerisinde “arayan numara” alanında aboneye tahsisli bu numaranın ve “gösterilen numara” alanında alfanümerik karakterli gönderici kimliğinin bulunması ve söz konusu numara ile alfanümerik karakterli gönderici kimliğinin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na işletmeciler tarafından gönderilen abone kütük bilgilerinde yer alması zorunludur.

(2) İşletmeciler, SMS ve MMS gibi mesaj hizmetlerinin sunumunda alfanümerik karakterli CLI olarak göndericinin adı ve soyadı ile ticaret veya mesleki unvanına veya anılan ad, soyad veya unvanın ilgili bölüme sığmak üzere kısaltılmış haline yer verebilirler. Ayrıca işletmeciler, anılan kapsamdaki alfanümerik karakterli CLI’ın, göndericiyi tanımlamayan ifadeleri içermemesi ve yanlış veya yanıltıcı bir biçimde oluşturulmaması için gerekli tüm tedbirleri alırlar. İşletmeci alfanümerik karakterli CLI’ın;

(a) Gönderici ad-soyadı olması halinde kimlik belgesini, unvanı olması halinde kimlik belgesi ile birlikte unvanı ispatlayıcı belgeyi,

(b) Şirket unvanı olması halinde, şirket tarafından imzalı ve kaşeli Ticaret Sicil Gazetesi örneği veya Ticaret Sicil Kaydı veya unvanı ispatlayıcı diğer resmi belgeleri,

(c) Kamu kurum ve kuruluş unvanı olması halinde, ilgili Kamu kurum ve kuruluşundan alınmış resmi belgeyi,

(ç) Sivil toplum kuruluşu unvanı olması halinde, ilgili sivil toplum kuruluşundan alınmış belgeyi,

(d) Marka adı içermesi halinde, marka sahipliğini ispatlayıcı belgeyi,

(e) İnternet sitesi adresi içermesi halinde, alan adı sahipliğini ispatlayıcı belgeyi,

(f) Bayiliği veya temsilciliği yapılan bir firma veya kuruluş adını içermesi halinde, ilgili firma veya kuruluş izninin alındığını ispatlayıcı belgeyi

(g) İşbu fıkrada yer almayan şekillerde kullanımı halinde, gerekli görülebilecek ispatlayıcı belgeleri temin etmekle ve gerektiğinde Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.

(3) Sunulan elektronik haberleşme hizmetine münhasır olmak üzere, CLI’a ilişkin ek hak ve yükümlülüklere, 28/05/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’ne istinaden hazırlanan Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri düzenlemesinde yer verilir.

Madde 7-A: İstisnalar (12/04/2018 tarihli ve 2018/DK-YED/115 sayılı Kurul Kararı ile değişik)

(1) Acil çağrı merkezi tarafından bir başka yerleşim yerine doğru yönlendirilen e-Call çağrıları bu Usul ve Esaslar kapsamı dışındadır. Bu çağrılarda kullanılacak CLI, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenebilir. Yükümlülüklerin yerine getirilmesi için tanınan süre Geçici Madde 1 – (1) İşletmecilerce; bu Usul ve Esaslar’ın;

  1. a) 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ilişkin, b) 5’inci maddesindeki çağrılara ilişkin, c) 6’ncı maddesinin birinci fıkrasındaki ses çağrılarına ilişkin, ç) 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki çağrılara ilişkin, d) 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki CLI’ı alfanümerik karakterli ses çağrılarına ilişkin, e) 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki CLI’ın boş olmasına ilişkin, f) GSM hizmeti sunan işletmeciler hariç olmak üzere 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki CLI’ı alfanumerik karakterli SMS, MMS gibi çağrılara ilişkin, g) 7’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki çağrılara ilişkin, belirtilen yükümlülüklerin uygulanmasına, işbu Usul ve Esasların yürürlüğe girmesini müteakip 6 (altı) ay içerisinde başlanır.

Yürürlük

MADDE 8 - (1) Bu Usul ve Esaslar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından

onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 - (1) Bu Usul ve Esasların hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Başkanı yürütür.

 

Paylaş