ABONELİK FORMU

Online paket ve kredi yükleyebilmeniz için yukarıdaki değerleri sms.tescom.tr'de yazdığı gibi doğru şekilde girmelisiniz

ABONELİK SÖZLEŞMESİ

SMS ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi . Yıldırım Beyazıt Caddesi. 1993 Sokak. No: 35 Papatya 2 Residence ABlok  Kat :4 Daire 70  adresinde mukim, Tescom Telekomünikasyon İletişim San. ve Tic. Ltd. Şti.  (Bundan böyle kısaca “Tescom SMS” olarak adlandırılacaktır.) ile www.tescom.com.tr adresi ,www.tescomsms.com ve sms.tescom.com.tr adreslerine Üyelik Başvurusunda bulunan  Şahıs/Tüzel Kişilik/Şirket/Kurum/Kuruluş/Dernek  (Bundan böyle kısaca “Üye” olarak adlandırılacaktır.) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar ve kurallar dahilinde yapılmıştır.

Bu sözleşme metni, ekleri ile birlikte bir bütün arz eder ve “Sözleşme” olarak adlandırılacaktır. “Tescom SMS” ve “Üye”, bu sözleşmede münferiden “Taraf” ya da müştereken “Taraflar” olarak adlandırılacaktır.

 

 1. TANIMLAR

İşbu sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen tanımlar uygulanacaktır;  Kısa Mesaj (SMS): Sabit Telefon Hattı aboneleri ile GSM abonelerine gönderilen en fazla 160 karakterli yazılı mesajlar. Üye: Tescom SMS ’den Toplu SMS satın alan bireysel ya da kurumsal aboneleri ifade eder.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu Sözleşmenin Konusu: Tescom SMS’in Üye’ye Toplu SMS satışıyla ilgili sunduğu hizmetin şartları ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

3.1. İşbu Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıldır. Ön ödemeli aboneler için geçerli değildir. Taraflar Sözleşmenin bitmesine 1 (Bir) ay kala Sözleşmeyi sonlandırdıklarını yazılı şekilde bildirmedikleri takdirde Sözleşme, aynı şartlarda kendiliğinden birer yıllık süreler ile uzatılır.

3.2. Üye ve/veya ortaklarının, bu Sözleşme ve/veya bu Sözleşme ile ortaya çıkan hakların; Tescom SMS’in yazılı muvafakatini almaksızın başkalarına kısmen veya tamamen devir etmesi halinde veya Üye’nın iflası, konkordato ilan etmesi, borçlarını ödemekte yasal anlamda acze düşmesi halinde, Tescom SMS 1 (Bir) gün önceden yapacağı bildirim işle sözleşmeyi derhal feshedebilir.

3.3. Tescom SMS, herhangi bir sebep göstermeksizin ve her zaman için, tazmin yükümlülüğü altına girmeksizin iş bu Sözleşmeyi bir ay önceden bildirimde bulunarak tek taraflı olarak fesih edebilecektir. Böyle bir fesih halinde Üye’nın herhangi bir tazmin talep hakkı olmadığı gibi, Tescom SMS’in yükümlülükleri fesih tarihine kadar olan edimleri ile sınırlıdır. Fesihten sonraki döneme ilişkin Üye’nın ödediği herhangi bir bedel varsa, Tescom SMS söz konusu tutarı muaccel hale gelmiş borçlardan mahsup ve takas yaptıktan sonra 15 (Onbeş) gün içinde iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Taraflardan birinin işbu Sözleşmenin esas hükümlerinden bir veya birkaçını ihlal etmesi halinde, diğer taraf, ihlal eden Tarafa, ihlali sona erdirmesi için ihtarname ile 15(on beş) günlük düzeltme süresi verir. İhlal eden taraf söz konusu ihlale düzeltme süresi sona erinceye kadar son vermez ise diğer taraf yazılı bildirim ile derhal işbu Sözleşmeyi feshetme hak ve yetkisine sahiptir. Anılan fesih Üye’ye hangi nam altında olursa olsun tazminat talep hakkı vermez.

 1. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

4.1. Tescom SMS tarafından sunulan hizmetle ilgili ücret tarifesi Tescom internet sitelerinde veya e-mail ortamında belirtilmektedir. E-posta ortamında anlaşılan fiyat sabit bir fiyat olmayıp gönderilen SMS sayısına göre hesaplanmaktadır. SMS sayısının azlığı veya çokluğuna göre birim fiyat değişmektedir.

4.2. Sözleşme’nin yürürlük süresi içerisinde GSM Operatörü SMS tarifesinde herhangi bir nedenle meydana gelecek değişiklikler, Tescom SMS tarafından önceden bildirime gerek olmaksızın otomatik olarak Üye’na yansıtılacaktır ve SMS ücretleri yeni tarife üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

4.3. Tescom SMS den kaynaklanan teknik sorunlardan dolayı gönderilemeyen SMS’ler ücretlendirilmeyecektir. Üye bu sebepten dolayı Tescom SMS’den hiçbir zarar ziyan ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul eder. Spam veya sakıncalı içerik içeren SMS’lerin bloklanması halinde gönderilmese dahi ilgili SMS’lere ait ücret doğacaktır.

 1. Üye’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 12.04.2016 tarihli ve 2016/DK-YED/211 sayılı kararı ile yürürlüğe giren arayan Hat Bilgisi (CLI) kullanımına ilişkin Usül ve Esasların gereği ; Üye , SMS ve MMS gibi mesaj hizmetlerinin sunumunda alfanümerik karakterli CLI olarak göndericinin adı ve soyadı ile ticaret veya mesleki unvanına veya anılan ad, soyad veya unvanın ilgili bölüme sığmak üzere kısaltılmış haline yer verebilirler. Ayrıca Üye , anılan kapsamdaki alfanümerik karakterli CLI’ın, göndericiyi tanımlamayan ifadeleri içermemesi ve yanlış veya yanıltıcı bir biçimde oluşturulmaması için gerekli tüm tedbirleri alırlar. Üye alfanümerik karakterli CLI’ın;

(a) Gönderici ad-soyadı olması halinde kimlik belgesini, unvanı olması halinde kimlik belgesi ile birlikte unvanı ispatlayıcı belgeyi,  

(b) Şirket unvanı olması halinde, şirket tarafından imzalı ve kaşeli Ticaret Sicil Gazetesi örneği veya Ticaret Sicil Kaydı veya unvanı ispatlayıcı diğer resmi belgeleri, 

(c) Kamu kurum ve kuruluş unvanı olması halinde, ilgili Kamu kurum ve kuruluşundan alınmış resmi belgeyi, 

(ç) Sivil toplum kuruluşu unvanı olması halinde, ilgili sivil toplum kuruluşundan alınmış belgeyi,

(d) Marka adı içermesi halinde, marka sahipliğini ispatlayıcı belgeyi, 

(e) İnternet sitesi adresi içermesi halinde, alan adı sahipliğini ispatlayıcı belgeyi, 

(f) Bayiliği veya temsilciliği yapılan bir firma veya kuruluş adını içermesi halinde, ilgili firma veya kuruluş izninin alındığını ispatlayıcı belgeyi 

(g) İşbu fıkrada yer almayan şekillerde kullanımı halinde, gerekli görülebilecek ispatlayıcı belgeleri

temin etmekle ve gerektiğinde Tescom SMS’e ibraz etmekle yükümlüdür.

Üye, gönderdiği Toplu SMS’lerle ilgili olarak alıcılara karşı tek ve münhasır sorumlu olduğunu, Tescom SMS’i her ne nam ve surette olursa olsun ilgili kişi ve kurumlardan bu çerçevede gelebilecek her türlü talep, iddia, itiraz ve şikayetten ari tutacağını, Tescom SMS’in tüm zararlarını Üye’na rücu etme hakkı olduğunu, Tescom SMS’e karşı ileri sürülebilecek her türlü talep, iddia ve alacaklardan ötürü Tescom SMS’in maruz kalabileceği doğrudan ve dolaylı gelir kayıpları ile maddi ve manevi zararların tamamını, Tescom SMS’in ilk talebinde, derhal nakden ve defaten tazmin etmeyi, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Üye , işbu sözleşme konusu iş ve eylemlerin yapılabilmesi için dahili sisteminin kesintisiz olarak çalışmasından sorumludur. Üye, dâhili sisteminin çalışmamasından dolayı Tescom SMS’ın uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

5.3. Üye, işbu Sözleşmeye konu Toplu SMS satışı ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuata uygun olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Üye, kendisinin işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak Tescom SMS'in 3. kişilere ve/veya resmi makamlara ödemek zorunda kalacağı masraf ve tazminatları, hiçbir hüküm istihsaline gerek kalmadan, Tescom SMS'ın ilk yazılı talebini takip eden 10 (on) iş günü içinde Tescom SMS’a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.5. İşbu Sözleşmeye konu ürünlere ilişkin bütün mecralarda (televizyon, internet, radyo, açık hava duyuruları, basın vb.) yapılacak her türlü ilan, reklam, duyuru, 4822 sayılı kanun ile değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin Tebliğ ve Uluslararası Reklam Esaslarına ve Reklam Kurulu Kararlarına uygun olacaktır. Üye, sözü edilen hükümlere aykırılık sebebi ile Tescom SMS'in uğrayacağı, maruz kalacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlüdür.

5.6. Üye, gönderilen SMS metni içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve ifadelerin içeriği hususunda Tescom SMS ’in hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder. Yüksek Seçim Kurulunun kararı ve bu sözleşme hükümleri uyarınca, cep telefonu üzerinden siyasi propaganda amacı taşıyan mesajların SMS ve/veya internet aracılığıyla gönderilmemesini, bu şekilde bir gönderimin tespiti halinde, karara aykırılık sebebiyle verilecek cezalardan Üye sorumlu olacaktır.

Bu çerçevede Üye; SMS metni içerisinde yer alan ifadelerin T.C. Kanunları ve yürürlükteki mevzuata, ahlaka, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceğini, bu tür ifadeleri Tescom SMS’ın bloklama hakkı olduğunu, bu ifadeler nedeniyle Tescom SMS’ın maruz kalacağı her türlü hukuki anlaşmazlığın ve/veya tazminat taleplerinin muhatabın kendisi olduğunu, işbu sebeple Tescom SMS’in herhangi bir tazminat ödenmesi halinde kendisine rücu edileceğini bildiğini ve aleyhine herhangi bir karar istihsaline gerek olmadan, kendisine yapılan ilk başvuruya istinaden talep edilen tazminat, ceza, masraf ve diğer maliyetleri karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. Üye’nın SMS gönderdiği GSM numaralarını yasal olarak elde ettiği kabul edilir. Bu konuda, Tescom SMS hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Yasal tüm sorumluluk ve yükümlülükler Üye’na aittir. Üye, İlgili Numaralaı’ i Tescom SMS’ e sunacak olup, bunun sunulmuş olması Üye’nın sorumluluğuna ortadan kaldırmayacaktır.

 1. TESCOM SMS’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Tescom SMS, gerekli olması halinde, Üye’ye hizmetlerinden faydalanabilmesi için SMS Gönderi Paneli sms.tescom.com.tr  web sitesi için gerekli olan kullanıcı kodu ve şifresini temin edecektir.

6.2. Tescom SMS, Üye’nın şebekesinde meydana gelen sorunların çözülebilmesi için ihtiyaç duyulan teknik desteği, makul ölçüler içerisinde sunacaktır.

6.3. Tescom SMS, Üye’na kendi sistem, platform ve alt yapısında yapacağı sistematik bakım çalışmaları hakkında önceden haber verecektir.

 1. GİZLİLİK

7.1. Taraflardan birinin kendisi, işçileri, acenteleri ya da çalışanlarınca; diğer tarafın işçileri, acenteleri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka ve ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

7.2. Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar. Taraflardan her biri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi; büyük bir gizlilik içinde korumayı, herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi, doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler. Kanunen yetkili makamlar tarafından talep olunan bilgilerin verilmesi, gizli bilginin ifşası anlamına gelmeyecektir.

7.3. İşbu sözleşme sona erse dahi gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. Tescom SMS, işbu sözleşme kapsamında yer alan tüm işlem ve faaliyetlerin tüm patent, marka, logo, ünvan vb. kullanım ve mülkiyet haklarına sahiptir. Tescom SMS’ın yazılı izni olmaksızın Üye bunları hiç bir suretle ve hiçbir yerde kullanamaz, başkalarına kullandıramaz ve kullanıldığı yerden de yine Tescom SMS’ın haberi ve yazılı izni olmaksızın kaldıramaz. Kullanılacak her türlü üründe, logo, marka Tescom SMS'ın istediği şekil ve şartlarda olacaktır. Buna aykırı davranışlar Tescom SMS için sözleşmeyi haklı fesih sebeplerinden biri olarak kabul edilir.

8.2. Hiçbir taraf diğer tarafın fikri mülkiyet hakkına sahip olduğu ürün ve hizmetler ile alakalı yazılım programları hakkında tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, tersine çevirmek, demonte etmek vb. faaliyetlerde bulunmayacakları hususunda mutabıktır.

 1. BİLDİRİMLER

İşbu sözleşme ile ilgili her türlü tebligat bu sözleşmede belirtilen adreslere yapılacaktır. Adres değişikliği diğer tarafa bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirilmediği sürece bu sözleşmede yer alan adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edileceklerdir.

 1. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM MAHALLİ VE UYGULANACAK HUKUK

Taraflar, kendi aralarında ortaya çıkan ve işbu sözleşme ile ilgili olan veya sözleşmenin ihlaliyle bağlantılı herhangi bir ihtilaf ya da farklılığı mümkün olan en kısa sürede, iyi niyet kuralları dâhilinde ve dostane şekilde çözümlemek için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerdir. Bu yolla çözümlenemeyecek olan tüm uyuşmazlıklarda İSTANBUL (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, Türk Hukuku uygulanır.

 1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULAMA ESASLARI

11.İşbu Sözleşmenin imzalanmış olması taraflar arasında herhangi bir acentelik, temsilcilik, alt-üst işveren, ortaklık veya iş ortaklığı kurulduğu şeklinde yorumlanamaz. İşbu sözleşmeyi taraflar bağımsız birer taraf olarak imzalamışlardır.

 1. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolü dışında gelişen ve Tarafların işbu Sözleşme ile yüklendiği borçların yerine getirmesini engelleyici ve/veya  geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. (Örneğin; Grev, Lokavt, Savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın) İç savaş, Terör eylemleri, Deprem, Yangın, Su Baskını vb. afetler. Taraflar, mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam zamanında yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Ekonomik krizler mücbir sebep sayılmaz. Mücbir sebep durumunun oluşması halinde Taraflar bir araya gelerek işbu Sözleşme’nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edecek olup sorunun çözümü için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerdir.

 1. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI

Üye, Tescom SMS’ın yazılı izni olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen olsun sözleşme’ den doğan hak ve borçlarını herhangi bir üçüncü şahsa veya firmaya devredemez.

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ, KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Tescom SMS'ın usulüne uygun tutulmuş defter ve kayıtlar ile bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı H.M.K. 193.madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Tescom SMS’ı yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. SÖZLEŞMENİN EKLERİ, VERGİ VE HARÇLAR

15 (Onbeş) maddeden ve 1 (Bir) adet ekten oluşan işbu Sözleşme, iki nüsha olarak düzenlenmiş olup tam bir mutabakat içerisinde tarafların yetkililerince iyi niyet kuralları çerçevesinde imza altına alınmıştır. İşbu sözleşme ve sözleşmenin uygulamasına ilişkin her türlü resim, harç, vergisel yükümlülükler Üye tarafından ödenecektir. Uygulama olarak, ilk önce damga vergisinin tamamı Tescom SMS tarafından ödenecek, daha sonra söz konusu tutarın tamamı Üye’na faturalandırılacaktır. Üye, bu faturanın kendisine ulaşmasından itibaren ilgi tutarı 15 (Onbeş) gün içinde ödeyecektir. Ekte yer alan dokümanlar işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olup, sözleşme metnine dâhildirler.

ÜCRETLER

Tescom SMS tarafından sunulan Hizmetle ilgili ücret tarifesi teklif dosyası olarak çıktı alınarak elden veya e-posta olarak dijital ortamda belirtilmektedir.

TARAFLARA AİT BELGELER (Şirket/Yetkili/Kişi belgeleri ve SMS Başlık Belgeleri )

Üye Başlığı , Alfa Numerik  1 :  

Üye Başlığı   Alfa Numerik  2 :

Tarafların usulüne göre yetkilendirilmiş olan temsilcileri üyenin üyelik başlangıcı tarihinde işbu 4(dört) sayfa sözleşmeyi kabul altına almışlardır.

İş bu sözleşme , üye tarafından okunmuş ve kabul edilmiştir.